Jste zde: spolana.cz > CS/  Odpovědná firma/  Životní prostředí/  Staré ekologické zátěže
Velikost textu:  A AA
Staré ekologické zátěže

SPOLANA s. r. o. uzavřela v roce 1994 s Fondem národního majetku ČR (nyní Ministerstvo financí ČR) smlouvu, týkající se ekologických závazků státu spojených s privatizovaným majetkem.

Do ekologických závazků byly zařazeny tyto oblasti:

       ·       Sanace skládky toxického odpadu

       ·       Sanace objektů kontaminovaných dioxiny

       ·       Sanace staré amalgámové elektrolýzy

       ·       Sanace podzemních vod

Sanace skládky toxického odpadu proběhla v letech 1994 až 1996. Ve skládce byly uloženy hlavně solankové kaly s obsahem rtuti. V rámci sanace byla skládka izolována od okolí, tj. byl vybudován ekokontejment skládající se z vodorovného a svislého těsnění včetně systému kontrolních a čerpacích vrtů. V současné době probíhá kontrolní monitoring skládky, jehož výsledky nevykazují anomálie.


Sanace objektů kontaminovaných dioxiny se uskutečnila v průběhu let 2003 až 2013. V průběhu sanace byla za přísných podmínek ochrany zdraví a životního prostředí provedena demolice kontaminovaných objektů a následná dekontaminace stavební suti. Součástí dekontaminačního procesu byla termická desorpce a alkalická hydrolýza. Dekontaminovaný materiál byl podroben přísným kontrolním procesům a na základě splnění požadovaných kvalitativních parametrů byl zpětně použitý pro zásyp sanované lokality.

 

V rámci sanace staré amalgámové elektrolýzy, která probíhala v období od roku 2004 až do roku 2015, byla provedena demolice objektu a byl vybudován sarkofág. V sarkofágu je uzavřena kontaminovaná část zeminy, kterou nebylo možné bezpečně dekontaminovat. V současné době zde probíhá postsanační monitoring podzemních vod.

Po ukončení této sanace byla vypracována aktualizovaná analýza rizika zbytkového znečištění. V rámci této analýzy, bylo zjištěná dodatečná kontaminace na břehu Labe. V současné době probíhá v této lokalitě sanace s pravděpodobným termínem ukončení v roce 2021.

Sanace podzemních vod

Součástí sanace podzemních vod je celoplošný monitoring podzemních a povrchových vod, probíhající v areálu Spolany a přilehlém okolí. Na základě výsledků monitoringu je připravována sanace podzemních vod ve dvou lokalitách Spolany a to v oblasti Petrochemie a Starého závodu. V současné době probíhá předprojektová příprava nutná pro zahájení procesu výběru zhotovitele pro projektovou dokumentaci.

 

 

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL