Jste zde: spolana.cz > CS/  Služby a areál/  Zpracování osobních údajů kamerovým systémem
Velikost textu:  A AA
Zpracování osobních údajů kamerovým systémem

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Společnost SPOLANA s.r.o., se sídlem ul. Práce 657, Neratovice 277 11, IČO: 45147787 jako správce osobních údajů („Správce“) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému s nepřetržitým záznamem v monitorovaných prostorách a objektech Správce.

Účel zpracování osobních údajů

Kamerový systém je provozován za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména ochrana majetku), zdraví, života a bezpečí osob nacházejících se v monitorovaných prostorách na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení“).

Kamerový systém zachycuje obrazový záznam fyzických osob, který je zpracováván v souladu s Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Záznam z kamerového systému může být předán orgánům činným v trestním řízení v případě podezření z protiprávního jednání osob na záznamu a v dalších případech stanovených zákonem; obdobně může být použit v rámci civilněprávního soudního řízení nebo v případě prokazování splnění právní povinnosti Správce. Kamerový záznam není předáván do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.

Při provozování kamerového systému za výše uvedeným účelem využívá Správce služeb třetích stran, tzv. příjemců a/nebo zpracovatelů, kteří mohou mít přístup ke kamerovému záznamu v nezbytném rozsahu tj. soukromá bezpečnostní služba, servisní organizace a další subjekty). Ochrana osobních údajů je zajištěna prostřednictvím jejich smluvních závazků a přijetím vhodných technických a organizačních opatření.

Doba zpracování/uchování kamerového záznamu

Správce zpracovává osobní údaje obsažené na záznamu z kamerového systému pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu, tj. maximálně 30 dní. Doba zpracování takto získaných osobních údajů může být dále prodloužena v případě potřeby analyzovat záznam z důvodu vyšetření proběhlého bezpečnostního incidentu, mají-li být použity jako důkaz, zejména v řízení před orgány činnými v trestním řízení, popř. dalšími orgány veřejné moci.

Práva osob pohybujících se v monitorovaných prostorách

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému má osoba (subjekt údajů) pohybující se v monitorovaných prostorách právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky Nařízení, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech a taktéž právo (v) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a právo (vi) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TERMOVIZNÍM KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Společnost SPOLANA s.r.o., se sídlem ul. Práce 657, Neratovice 277 11, IČO: 45147787 jako správce osobních údajů („Správce“) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním termovizního kamerového systému se záznamem („Termovizní kamerový systém“) při vstupu do monitorovaných prostor a objektů Správce.

Účel zpracování osobních údajů

Termovizní kamerový systém je provozován za účelem ochrany zdraví, života a bezpečí fyzických osob, veřejného zdraví, snížení rizika šíření nákazy nemoci COVID-19 a dalších oprávněných zájmů Správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení).

Jedná se o obrazový záznam fyzické osoby a hodnotu naměřené tělesné teploty za použití Termovizního kamerového systému bez přiřazení dalších identifikačních údajů, který je provozován v souladu s Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. Termovizní kamerový záznam není předáván do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.

Při provozování Termovizního kamerového systému za výše uvedeným účelem využívá Správce služeb třetích stran, tzv. příjemců a/nebo zpracovatelů, kteří mohou mít přístup k osobním údajům v nezbytném rozsahu tj. soukromá bezpečnostní služba, servisní organizace). Ochrana osobních údajů je zajištěna prostřednictvím jejich smluvních závazků a přijetím vhodných technických a organizačních opatření.

Doba zpracování/uchování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje obsažené na záznamu z Termovizního kamerového systému pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu, tj. maximálně 6 hodin.

Práva osob pohybujících se v monitorovaných prostorách

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím Termovizního kamerového systému má osoba (subjekt údajů) pohybující se v monitorovaných prostorách právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky Nařízení, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech a taktéž právo (v) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a právo (vi) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv se na Správce můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz

Poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4​​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL