Jste zde: Home/  O nás/  Životní prostředí/  Staré ekologické zátěže
Velikost textu:  A AA
Staré ekologické zátěže
Stará amalgámová elektrolýza (SAE)
  • Projekt ukončen v říjnu 2015.

V lednu 2013 byl zahájen zkušební provoz ekokontejmentu, v říjnu 2013 byly dokončeny stavebně sanační práce. Validace sanačního zásahu byla ukončena v květnu 2015 a potvrdila těsnost podzemní těsnící stěny, současně byl ukončen zkušební provoz. Poté byla vypracována a schválena „Aktualizace analýzy rizik zbytkového znečištění“ (AAR). V říjnu 2015 byla pak schválena závěrečná zpráva ze sanace, AAR včetně oponentury a dosažených cílů sanace, proběhlo přejímací řízení a ukončení sanace.

SAE byla provozována v letech 1948 až 1975, probíhala zde elektrolytická výroba hydroxidu sodného a chloru pomocí rtuťové elektrody.

 
Sanace podzemních vod
  • Od roku 2008 probíhá dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod.
  • Projekt sanace podzemních vod pro oblast petrochemie byl schválen, následným krokem bude zadání zakázky k realizaci Ministerstvem financí.
  • Sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA s.r.o. by měla být ukončena do konce roku 2022.                                
V rámci sanace podzemních vod probíhá od roku 2008 a bude pokračovat až do roku 2022 dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod.
V roce 2013 byla zpracována projektové dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky v oblasti petrochemie. Projekt byl předložen v říjnu 2013, po oponentuře byl projekt schválen v srpnu 2014. Projekt řeší sanaci ve dvou etapách. V první etapě dojde k výstavbě podzemní těsnící stěny na provozu VCM a bude prováděno sanačnímu čerpání podzemních vod z prostoru uzavřeného podzemní těsnící stěnou. Po ukončení této etapy, která bude trvat pravděpodobně pět let, dojde k jejímu vyhodnocení a následně bude rozhodnuto o nutnosti provedení druhé etapy. Druhá etapa spočívá ve vybudování podzemní těsnící stěny s aktivními bariérami na hranici podniku ve směru proudění podzemních vod. 
V roce 2014 probíhaly práce na zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě „Starý závod společnosti SPOLANA s.r.o.“ Studie proveditelnosti byla zhotovitelem předložena v prosinci 2014, oponentura proběhla v lednu 2015, studie byla schválena Ministerstvem financí ČR v březnu 2015. Dalším krokem bude zadání zakázky pro vypracování projektové dokumentace, v současné době probíhá příprava. Postup prací bude koordinován tak, aby byla sanace ukončena do konce roku 2022.
 
Sanace dioxinové zátěže
  • Projekt ukončen v lednu 2014. V současné době tak již nehrozí žádné riziko z působení dioxinů ani v areálu Spolany ani mimo něj.
Koncem ledna 2014 byl ukončen projekt "Spolana - Dioxiny", jehož cílem bylo odstranit jednu z jejích největších starých ekologických zátěží, a to formou sanace objektů kontaminovaných dioxiny včetně jejich okolí.
Projekt probíhal v areálu Spolany v rámci odstraňování starých ekologických zátěží v letech 2002 až 2013 na základě Ekologické smlouvy mezi Spolanou a Fondem národního majetku ČR, následně pak Ministerstvem financí ČR. 
Ke znečištění oblasti v jižní části areálu Spolany dioxiny došlo v šedesátých letech minulého století při výrobě přípravků na ničení plevelů (herbicidů). O tom, že při výrobě vznikají ve stopových množstvích vysoce toxické dioxiny, se v té době nevědělo. Kontaminovány byly výrobny a jejich okolí. V průběhu let 1965 až 1968 byly zjištěny příznaky poškození zdraví u některých pracovníků a proto byla tato výroba v letech 1968 až 1969 zastavena, budovy byly pod dohledem hygienických orgánů uzavřeny a do objektů byl zakázán vstup.
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL